j9国际站|(官网)点击登录

 

 

Biacore药物研发办事

 

  

        ■ 细胞株挑选与定量以及先导药物挑选与排序;

        ■ 抗原-抗体联合动力学准确表征

        ■ 抗体-FcrR受体、FcRn联合准确表征;

        ■ 抗原联合动力学及分歧性评价;

        ■ 生物相似药\仿制药与原研药分歧性评价;

        ■ 靶向小分子先导药物挑选;

        ■ 小分子化合物与靶卵白联合亲和力与动力学检测;

        ■ 差别分子间竞争联合检测;